Definicija prava svojine i druga stvarna prava na nepokretnostima

Rate this item
(8 votes)

Pravo svojine je stvarno pravo koje daje najšira ovlašćenja licu koje je imalac tog prava.
SVOJINA je pravo jednog lica.tj.vlasnika određene stvari, da tu stvar UPOTREBLJAVA,PRIKUPLJA PLODOVE koje ta stvar daje i RASPOLAŽE njome.
To znači da pravo svojine sadrži tri ovlašćenja :

  1. IUS UTENDI – Ovlašćenje da se stvar upotrebljava
  2. IUS FRUENDI – Ovlašćenje da se prikupljaju plodovi
  3. IUS ABUTENDI – Ovlašćenje da se stvarju raspolaže

PREDMET prava svojine je stvar (res).
Stvari mogu biti pokretne i nepkretne ,individualno određene  i stvari     određene po rodu, stvari u prometu  I stvari van porometa, potrošne I  nepotrošne, deljive I nedeljive.

Pokretne stvari su sve one stvari koje se mogu pomerati s jednog mesta na drugo bez promene svoje suštine.Stvari koje su spojene sa zemljištem tretiraju se kao nepokretnosti I za njih važi isti režim koji važi za nepokretne stvari.(astal, stolica, televizor,knjiga).

Nepokretne stvari su sve one stvari koje se nemogu pomerati s jednog mesta na drugo  bez promene suštine stvari.(zemljište ,zgrade,garaže, stanovi).

Individualno određene stvari su one stvari koje  imaju skup karakteristika po kojima se razlikuju od drugih I koje ih čine jedinstvenim.(pr. Slika Monaliza, knjiga Na Drini ćuprija ).

Stvari određene po rodu su stvari koje predstavljaju jedan skup,koji je određen po kvalitetu I količini.(žito, vino, pesak, kukuruz).

Stvari u prometu su one stvari koje se bez ikakvih ograničenja može prenositi sa jednog lica na drugo.(kuća u privatnom vlasništvu, olovka, računar).

Stvari van prometa su dobra u opštoj upotrebi  i u posebnom pravnom režimu ,koje se nemogu prenositi sa jednog lica na drugo.(trg, gradska ulica,spomenik ).

Potrošne stvari su sve stvari koje se prilikom upotrebe troše, i nemogu se više koristiti.

Deljive stvari su one stvari koje se mogu podeliti na više delova tako da svaki deo zadržava sve karakteristike stvari kao celine

Nedeljive stvari su one stvari koje se nemogu podeliti na više delova.

Iako je pravo svojine najšire pravo na stvari ,ono ipak podleže izvesnim ograničenjima. Ta ograničenja su različite prirode  i  sadržana su u brojnim zakonskim propisima.
Opšte ograničenje prava svojine proizilazi iz jednog od osnovnih načela građanskog prava , a to je načelo zabrane zloupotrebe subjektivnih prava, što znači da titular prava svojine ne može upotrebljavati svojiu stvar na naćin kojim nanosi štetu drugom licu ili ga ograničava u vrešenju nekog prava.

 

Resources

Sections